Wednesday, August 13, 2008

Śląskie Seminarium Duchowne - Kraków


W sprawie zgłoszeń do Seminarium Duchownego,
Maturzyści, którzy zamierzają zgłosić się o przy-jęcie do Seminarjum Duchownego, winni wnieść poda­nie do Rektoratu Śląskiego Seminarjum Duchownego w Krakowie, Aleje Mickiewicza 3, oraz załączyć nastę­pujące dokumenta:
1. świadectwo chrztu,
2. świadectwo bierzmowania,
3. świadectwo dojrzałości lub przynajmniej odpowie­dnie tymczasowe poświadczenie dyrekcji gimnazj.
4. świadectwo moralności od ks. proboszcza,
5. świadectwo moralności od ks. katechety,
6. świadectwo lekarskie,
7. życiorys własny.
Świadectwa ad 4, 5 i 6 powinny się znajdować w kopercie zamkniętej i zaopatrzonej w pieczęć urzęd.
Podanie należy wnieść najpóźniej do 1 lipca br. Termin tego należy bezwarunkowo przestrzegać, zgła­szający się później, narażają się na nieuwzględnienie
wniosku.
Uprasza się Przewiel. ks. ks. proboszczów i kate­chetów, by zechcieli zawiadomić o powyższym Komu­nikacie tych swoich parafjan wzgl. uczniów, którzy przypuszczalnie zamierzają się zgłosić do seminarjum. Szczególnie zechcą przewiel. księża zwrócić uwagę na termin 1 lipca br.
Uwaga — nie należąca do powyższego komuni­katu:
Opłaty uniwersyteckie wynoszą rocznie 96.— zł, które niezamożnym rozkłada się na 3 raty w roku, ponadto mogą niezamożni ubiegać się o odroczenie części powyższej kwoty, mianowicie 50,— zł.
Nowo wpisujący się, płacą ponadto 30.— zł wpi­sowego, którego się nie odracza ani też rozdziela na raty.
Posted by Picasa

No comments: