Monday, December 22, 2008

Język śląski / (Upper) Silesian Language

Coraz bliżej doń.

Sunday, September 28, 2008

Wehrmacht?Who & Where?
Wer und wo? Wenn?
Kto i gdzie? Kiedy?
Kim byli, co robili, czy przeżyli?
Wehrmacht czy inna formacja?
Tyły frontu czy szkolenie przed wyjazdem na front?
Posted by Picasa

Monday, August 18, 2008

Leksyka - innowacje morfologiczne


Leksyka - innowacje morfologiczne

zaprzysiężył zamiast zaprzysiągł

Piekary Śląskie
Szarlej
Polska Zachodnia, 1934
Posted by Picasa

Wednesday, August 13, 2008

Śląskie Seminarium Duchowne - Kraków


W sprawie zgłoszeń do Seminarium Duchownego,
Maturzyści, którzy zamierzają zgłosić się o przy-jęcie do Seminarjum Duchownego, winni wnieść poda­nie do Rektoratu Śląskiego Seminarjum Duchownego w Krakowie, Aleje Mickiewicza 3, oraz załączyć nastę­pujące dokumenta:
1. świadectwo chrztu,
2. świadectwo bierzmowania,
3. świadectwo dojrzałości lub przynajmniej odpowie­dnie tymczasowe poświadczenie dyrekcji gimnazj.
4. świadectwo moralności od ks. proboszcza,
5. świadectwo moralności od ks. katechety,
6. świadectwo lekarskie,
7. życiorys własny.
Świadectwa ad 4, 5 i 6 powinny się znajdować w kopercie zamkniętej i zaopatrzonej w pieczęć urzęd.
Podanie należy wnieść najpóźniej do 1 lipca br. Termin tego należy bezwarunkowo przestrzegać, zgła­szający się później, narażają się na nieuwzględnienie
wniosku.
Uprasza się Przewiel. ks. ks. proboszczów i kate­chetów, by zechcieli zawiadomić o powyższym Komu­nikacie tych swoich parafjan wzgl. uczniów, którzy przypuszczalnie zamierzają się zgłosić do seminarjum. Szczególnie zechcą przewiel. księża zwrócić uwagę na termin 1 lipca br.
Uwaga — nie należąca do powyższego komuni­katu:
Opłaty uniwersyteckie wynoszą rocznie 96.— zł, które niezamożnym rozkłada się na 3 raty w roku, ponadto mogą niezamożni ubiegać się o odroczenie części powyższej kwoty, mianowicie 50,— zł.
Nowo wpisujący się, płacą ponadto 30.— zł wpi­sowego, którego się nie odracza ani też rozdziela na raty.
Posted by Picasa

Ligoń 1928 - Teatr Fiducja - karykatura - Wojciech Korfanty


Ligoń 1928 - Teatr Fiducja - karykatura - Wojciech Korfanty
Posted by Picasa

Wyroby stolarskie - nazwy - leksyka - 1925


Wyroby stolarskie - nazwy - leksyka - 1925
Kraków, ul. Tatarska 3
Posted by Picasa

Regionalizm - wachterz


Regionalizm - wachterz 'stróż'
Śląsk
"Polonia" 1924
Posted by Picasa

Tuesday, August 12, 2008

Oberschlesien - Stereotyp


Kausch 1794
Oberschlesien
Górny Śląsk
auf den elenden sogenannten wasserpolnischen Dialect, auf Unreinlichkeit, Faulheit, Trunkenheit, Dieberey, und Stupiditaet, und auf das hoechste Elend der Haushaltung.
Posted by Picasa

Poronin Podhale zakopianka


Stęczyński 1860
Poronin -- Podhale -- gościniec "zakopianka" przed półtora wiekiem
Posted by Picasa

Potępienie - BBWR 1935 jak PiS 2005-2008


Potępienie - BBWR 1935 jak PiS 2005-2008
Niemoralne jest gwarantowanie praw mniejszościom narodowym?
Jerzy Zientek = Jerzy Ziętek (sanacja -- nacjonalizm -- komunizm)
Posted by Picasa

Korfanty - niemoralny - 1935


Korfanty - niemoralny - 1935
Posted by Picasa

Oddział PAN w Krakowie - 19.12.1956


Oddział PAN w Krakowie - 19.12.1956
Polska Akademia Nauk
Kazimierz Nitsch
Władysław Szafer
Posted by Picasa

Monday, August 11, 2008

Niemcy muszą zniknąć ze Śląska - wysiedlenie - wypędzenie - 1945 - Schlesien - Vertreibung

Niemcy muszą zniknąć ze Śląska - wysiedlenie - wypędzenie - 1945 - Schlesien - Vertreibung
Posted by Picasa

Studium Słowiańskie UJ - 1945


Studium Słowiańskie UJ - 1945
Mieczysław Małecki, Tadeusz Lehr-Spławiński, Zenon Klemensiewicz, Kazimierz Nitsch, Stanisław Pigoń, Kazimierz Moszyński i inni
Posted by Picasa

Marian Kucała, Instytut Języka Polskiego PAN


Marian Kucała, Instytut Języka Polskiego PAN
1979
Posted by Picasa

Polska Akademia Umiejętności 1956


Próby reaktywowania PAU 1956
Posted by Picasa

Annaberg Góra Świętej Anny

Przezwiska Ślązaków z różnych dzielnic
i dlaczego ludzie przychodzą na Górę Świętej Anny.


Za era*, hónór i szczejściy se to licza, że tu na tym miejscu mogã [...] tak uod sómsiednich ludzi inszygo dijalektu zgardzónóm mouvų jako w jej uobrónie tu rzóńdzić.

Bo, za proudy, to jes tak: ludzie polscy z gór**, tã s tych smandów uod Bytónia przezywajóm nous BAŃDZIOCHY i HANOUKI. Ci uod Uopolo, co my ich nazywómy KRYJSIOUKI, zajś padajų — jag ech dopiyro w ostaniym czajsiej sie dowiedzioł — na nous KOBYLOURZY. Zajś ci za Uodrų, my padómy na nich BAJOUKI, zajś nous przezywajų BRYJOURZY.

I z tygo biera tyn wzniósek, że niyma miedzy tymi ludźmi rozmajtygo polskygo dijalektu żoudnej braterskej miyłojści [...] ci górnoślynscy ludzie pospołu, coj sie tyczy mouwy, sobie nie pszajų [...], ale wszyjscy jednak tã Górã naszã czczų i wiele mogų uodwiydzajų, tak że co rok wiync-i jak sto tysiync-i ze wszyskich uokolic Górnygo Ślónska tam przichodzų.

A czamu to? Ja, bo na ti Górze Świynty Anny znejdzie każdi co szukoł, te zdrowiy na duszy i na ciele.

* Por. niem. Ehre.
** Góry to kopalnie (Bergwerke).
*** smędy to dymy (fabryczne)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst zapisał fonograficznie Reinhold Olesch, którego babka mieszkała w Górze Świętej Anny. Oryginał pisownią fonetyczną znajduje się w książce Olescha: Beiträge zur oberschlesischen Dialektforschung. Die Mundart der Kobylorze, Leipzig 1937, s. 67–68 i 71.

Fragmenty tutaj podane zaczerpnięte zostały z przedruku w Wyborze polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha, wyd. 3, PWN, Warszawa 1968, s. 61–62.
Adaptacja graficzna ‒ ja.

Leksyka profesjonalna w obiegu powszechnym


Leksyka profesjonalna w obiegu powszechnym
markszajder '......................' [brak w MSGGŚ]
Polska Zachodnia 1936
Posted by Picasa

Nowe słownictwo polskie

walczak 'duch walki (?)' (sport.?)
---------------------------------------------------

Klęska polskich florecistek w turnieju indywidualnym. - Z tą Rosjanką jeszcze nigdy nie przegrałam. Ale ona jest młodsza, jeszcze jej się chce, a ja już nie mam w sobie tego walczaka sprzed lat - mówiła smutno Sylwia Gruchała po porażce - piszą nasi specjalni wysłannicy w Pekinie

http://www.sport.pl/sport/1,87610,5574800,Gruchala_ma_juz_dosc.html

Monday, August 4, 2008

Reklama piwa tyskiego z 1935 r.


Reklama piwa tyskiego z 1935 r.
Polska Zachodnia
www.bibliotekacyfrowa.pl
Posted by Picasa

reklama 1935 - OSRAMÓWKI


reklama 1935 - OSRAMÓWKI
"Polska Zachodnia"
dekalumeny
żarówka OSRAM --> OSRAMÓWKA
Posted by Picasa

Czyszki Cisek


Óni poradzóm fajnie goudać po ślónsku!
Kónkurs goudki. 2008-08-03
Czyszki (Cisek, Czissek (Friedenau))
Posted by Picasa