Sunday, March 2, 2008

Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách Author: Museum Království českého

Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách Author: Museum Království českého: "Sedlák polský we Prusjch západnjch we knjžet stwj Poznaňském aw Haliči gest podoben tomu který we králowslwj polském bydlj w Prusjch wžak kdežto naéné gest židů a snadněgšj odbyt na zbožj sedlák wůbec w lepšjm stawu gest nežli w giných polských kragjch ZwlaStS ale we Prusjch wýchod njch sedlák polský gak zdélanostj a střjdmostj tak i přičinliwostj a tudjž i lepSjm a pořádnégsjm bydlem wyniká Knihy swé nábožné německými gotickými pjsmeny tištSné obyčegně z Králowce dostáwá Také w Haliči pod Karpaty tak nazwanj Horalé ode wšech giných Poláků se dčlj gsau to lidé pěkné urostl silnj w potřebách"
Horale = Górale

No comments: