Saturday, March 8, 2008

Kronika polska Author: Maciej, Stanisław Chwalczewski

Kronika polska Author: Maciej, Stanisław Chwalczewski: "cych pomicdzyrzeka Oiobukiem iBaryczq R P 1218 JVlncenly Kadlubka syn biskupstfva Kra kowskiego odstqpilIwonowi synowi Patvla Xiqií cia z Konskich zplemicnia Odrou qíóu kantorou i Gnieinieiískiemu Kanoniiowi Krakowskiemu Kanclerzotvi Leszka bialego ten opotwierdzenie poslal do Honoryuszu II Papieza i tuszystko podtug woli sivéy uzyskal za pomocq Honory nsza Kardynala biskupa OsleAskiego klóry byl towarzyszem lego nauk tv Pazyiu tviclzqc swictosc i cuda S Dominika uprosil sobie do Polski iego zakonu braci Jacka Krakowskiego kanonika z plemienia Odrou aíóu z Xiçstwa O pulskiego J pyczesiawa Polaka Henry ka z Mo "

Końskie
Odrowąż
św. Jacek Odrowąż (Hyacinthus)
Wincenty Kadłubek

No comments: