Wednesday, July 16, 2008

Leksyka polska

regionalizm śląski?
szafonierka

jadalka

sypialka

Posted by Picasa

No comments: