Sunday, February 24, 2008

Bibliotheca orientalis Manuel de bibliographie orientale ... Author: Julius Theodor Zenker

Bibliotheca orientalis Manuel de bibliographie orientale ... Author: Julius Theodor Zenker: "Grammatyka mowy starozytnych skuthow czyli skalnych gorali indo skythow indikôw budhynow herodota samskrytem czyli dokladnq mowa zwaney Z origynalu samskrytskiego przektadu pp Colebrooke Carey Wilkins Yates Foster sic i innych a szczegôlniéy podlug poprawnieyszego wydania p Bopp v Ber linle dot d jeszcze nieukoriczonego przez Walentego Skorochod Maiewskiego do dyalektu Polskiego i innych Slawia iskich zasto sowana i ulepszona etc etc Varsovie 1828 4 VIII 80pp plus 17 tables 2829 "

Skuthowie = Skalni Gorale [?]

No comments: